Ms Bich - Hong Ha ward - Ha Long city

Client: Ms Bich

Location: Hong Ha ward, Ha Long city

Category project:

Year project: 2023

Một dự án nhỏ được VAV triển khai dựa trên trí tuệ nhân tạo Stable Diffusion.